Rammebestemmelser for Facader og skilte

I byområder gælder, at skiltning, udhængsskabe, markiser og opsætning af andet facadeudstyr skal tilpasses bygningens arkitektur og det omgivende byrum. Generelt skal opsætningen respektere facadens opdeling med vinduer, døre, materialer og farvesætning.

Sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning.

Facadeskilte skal begrænses til stueetagen.

Skiltning på samme facade skal samordnes.

Lysskilte må kun udføres som bøjet neon - ikke som lyskasser. Lysskilte må ikke blænde, blinke eller pulsere.

Belysning af skilte skal ske diskret og afdæmpet og må ikke blænde.

Reklameflag og -bannere kan kun tillades i erhvervsområder og ved visse typer virksomheder som f.eks. hoteller og kun i meget begrænset omfang.

I landsbyer og landområdet gælder særlige regler for skiltning i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Se i øvrigt Nyborg Kommunes Skiltepolitik fra 2016. Du kan tilgå den via boksen Eksterne links.

Eksterne links

Skiltepolitik