Rammebestemmelser for Hegning

Hegning mod rekreative områder og naturområder må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret med trådhegn.

Etablering af levende hegn mod landskab og mod naturområder skal altid ske med naturligt forekommende træer og planter.