Nyborg i 2030 - Byrådets vision

Nyborg Kommune år 2030 er fortsat en kommune i positiv udvikling, en udvikling der sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen baserer sig på forpligtende fællesskaber, hvor kommunen har understøttet borgere og virksomheders muligheder for at udfolde deres potentiale.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Nyborg er, som Østfyns hovedby, et attraktivt og spændende handels- og oplevelsescentrum, hvilket løfter attraktiviteten af hele kommunen. Ullerslev og Ørbæk fungerer som lokale centre, hvor en stor del af kommunens borgere kan få dækket deres hverdagsbehov, og fortsatte offentlige investeringer i forskønnelse af byerne samt private investeringer i nye boliger har betydet, at byerne fortsat er yndede bosætningsbyer på Østfyn.

Ullerslevs nye kvarter nord for Kertemindevej tiltrækker tilflyttere langvejs fra, bl.a. pga. nærheden til Odenses arbejdspladser og Ullerslevs aktive idrætsliv. I Ørbæk vokser byen mod øst, hvor der er nærhed til alt fra skole, til foreningsliv, handel og naturoplevelser.

I Nyborg har det ”nye” Nyborg Slot og optagelsen på UNESCO’s verdensarvsliste betydet, at mange turister besøger byen hvert år. Her oplever de en spændende by med smukke kulturarvsmiljøer, med et levende handelsliv i de gamle middelaldergader og med nærhed til mange grønne områder og vand til alle sider. Vigtigst af alt oplever den besøgende, at nyborgenserne er stolte af deres by, som de med glæde viser frem.

Nyborgenserne har da også noget at være stolte af. Nyborg i år 2030 er en by, der trods den gode udvikling i befolkningstallet stadig er en grøn by, hvor voldanlægget fører Ladegårdsåens natur helt ind i byens centrum, og hvor ingen har langt til vandet, strand eller grønne områder.

Nyborg er en tryg og levende by, hvor der er boliger til alle behov. Det er en by, hvor alle kan færdes let og sikkert pga. det målrettede arbejde med at gøre byen tilgængelig for såvel ældre og gangbesværede som børnefamilier med barnevogne. Det lokale fokus på demensramte borgere har bl.a. betydet, at byens rum gøres demensvenlige.

Nyborg i år 2030 er en mere sammenhængende by, hvor både stationsområdet, områderne langs Storebæltsvej og havnefronten fungerer som attraktive ankomster til byen. Med kloge investeringer i klimatilpasning og –beskyttelse af byens værdier er store dele af byen beskyttet mod vandmasserne.

Med Nyborgs skala, hvor der ikke er langt til noget, og investeringerne i bedre forhold for cyklister og gående er der i 2030 langt flere der bruger jernhesten som primært transportmiddel til skole, indkøb, og til stationen, der fragter mange pendlere mod Odense i vest og Hovedstaden i øst. Men også til lokale arbejdspladser, der i stigende grad er at finde hos virksomheder med grønne profiler, bl.a. inden for den cirkulære økonomi.

Bæredygtige landdistrikter

I kommunens landdistrikter er der fortsat levende og attraktive lokalsamfund, hvor alle har god adgang til rekreative oplevelser og spændende natur i de østfynske landskaber. Udbredelsen af hurtigt bredbånd i hele kommunen gør det nemmere at tiltrække bosættere til de idylliske østfynske landsbyer.

I det åbne land, hvor interesserne er mange og pladsen lille, er der fundet plads til såvel ny natur og biologiske spredningskorridorer som tekniske anlæg, der skal understøtte en bæredygtig omstilling af energisektoren, som fx solceller, samtidig med, at landbrugserhvervet har gode kår. Samtidig har borgerne og turisterne fået bedre adgang til kommunens naturperler med stier og opholds- og shelterpladser.

Også værdier og lokalsamfund i det åbne land er sikret mod stigende vandstande og klimaforandringernes trusler, og nogle steder har det ført til nye naturområder.

Bæredygtig brug af ressourcer

For at sikre en bæredygtig fremtid er det vigtigt at alle ressourcer behandles med omtanke. Store dele af kommunen ligger ovenpå store grundvandsinteresser, og også i 2030 sikrer vi gennem den fysiske planlægning, at de ikke udsættes for forøgede risici for forurening.

Også i kommunens nybyggeri tænkes bæredygtig ressourcevaretagelse ind tidligt, og der anvendes kun bæredygtige materialer i offentlige byggerier. Samtidig er et stigende antal lokale virksomheder klar til at omsætte restprodukter til ressourcer ved genanvendelse, up-cycling mv.

Med det fortsat voksende befolkningstal i 2030 er der behov for nye boliger i kommunen, og når de udlægges gøres det med stor omtanke for den jord, der er til rådighed. Derfor bliver stadig flere af de nybyggede boliger bygget ved omdannelse af eksisterende byzonearealer. Ny boligområder på jomfruelig jord planlægges med største respekt for arealressourcen.

Eksterne links

Kommuneplanstrategi 2019