Jordbrug

Kommuneplanen skal virke for at sikre de jordbrugsmæssige interesser, - særligt de værdifulde arealer til jordbrugsformål i forhold til byvækst og andre arealkrævende udlæg. Kommuneplanen skal medvirke til at sikre, at etablering af nye husdyrproduktioner sker, så konflikter til naboer og natur og miljø minimeres. Dette opslag præciserer de hensyn, som kommunen vil tage for at økonomisere med værdifuld landbrugsjord og for at forebygge konflikter.

Jordbruget skal også i fremtiden udgøre et væsentligt erhverv i Nyborg Kommune. Det skal derfor sikres, at der i videst muligt omfang er tilstrækkelige og velegnede arealer til opretholdelse af levedygtige jordbrugsejendomme.

Jordbruget skal fortsat kunne tilbyde attraktive arbejdspladser.

Jordbruget skal bidrage til at bevare og styrke det åbne lands natur-, kultur-, frilufts- og landskabsmæssige værdier.

Jordbruget må ikke giver anledning til konflikter i forhold til naboer.

  1. Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugsinteresserne generelt prioriteres højt. Kun samfundsmæssige vigtige hensyn kan tilsidesætte arealernes fortsatte anvendelse til jordbrug, herunder hensynet til byudvikling, infrastrukturelle anlæg, miljøet, vandmiljøet, naturgrundlaget og naturgenopretning.
  2. Ved inddragelse af landbrugsarealer til andre formål skal der i videst muligt omfang værnes om større levedygtige ejendomme, dvs. ejendomme som med deres bygningsmasse og/eller jordtilliggende også fremover vil udgøre rentable produktionsmæssige enheder.
Statisk kort

Kommunernes jordbrugsplanlægning omfatter udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug. Formålet med planlægningen er, at jordbrugets arealinteresser inddrages i kommuneplanen på linje med kommuneplanens traditionelle temaer, f.eks. skovrejsning, råstofgravning og byvækst. Det skal fremhæves, at alle konkrete hensyn fortsat varetages i enkeltsagsbehandlingen. Der er med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og lokaliseringsområder til store husdyrbrug ikke på forhånd taget stilling til den lovbundne enkeltsagsbehandling efter bl.a. miljø-, natur- og byggelovgivningen.

Arealanvendelse

I Danmark er landbrugets dyrkningsarealer under pres fra arealanvendelse til andet formål, såsom byudvikling, infrastruktur og andre anlæg, rekreative formål, skovrejsning med videre. Dette gælder også i Nyborg Kommune. Kommunens samlede areal er 27.678 ha. Af jordbrugsanalysen fremgår det, at det samlede dyrkede areal i kommunen er på 18.815 ha, svarende til 68 % af kommunens samlede areal. Der er i kommunen registreret 249 landbrugsbedrifter over 2 ha.

Landbrug

Udviklingen i jordbrugserhvervet i Danmark har betydet, at antallet af bedrifter de seneste 30 år er mere end halveret fra lidt over 100.000 bedrifter i 1982 til ca. 40.000 i 2012 I 1982 var det totale landbrugsareal i Danmark på 2,9 mio. ha. Dette areal var i 2012 faldet til 2,6 mio. ha. En konsekvens af udviklingen er, at den gennemsnitlige bedriftsstørrelse i kommunen nu er 75 ha. Det er især de store bedrifter, der er blevet større. 69 af de 249 (28%) landbrugsbedrifter er på mere end 75 ha. Disse bedrifter udnytter ca. 75% af det samlede dyrkede jordbrugsareal. Samtidig med faldet i antallet af bedrifter ses en stærkt stigende specialisering på de tilbageværende bedrifter. De alsidige landbrug med blandet animalsk og vegetabilsk produktion er i stigende grad afløst af specialiserede kvæg- eller svinebedrifter eller bedrifter baseret udelukkende på planteavl. Specialiseringen inden for kvæg- og svineproduktion ses specielt i den sydlige del af kommunen og omkring Ullerslev. Disse områder rummer også den største husdyrtæthed (ca. 1,0 DE/ha). Nyborg Kommune rummer desuden en del minkfarme (14 stk.), hvilket er atypisk i forhold til resten af de fynske kommuner.

Særligt værdifulde landbrugsområder:

Al landbrugsjord er værdifuld. Men den kan være særligt værdifuld til vidt forskellige landbrugsmæssige formål. Hvor små sydvendte jordlodder, der ligger i læ, kan være særligt værdifulde for bæravleren, er store flade og rektangulære marker særligt værdifulde for planteavleren. Med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder ønsker kommunen at favne alle de typer landbrug, der driver erhverv i kommunen. Udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder har taget afsæt i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens jordbrugsanalyse. Analysen beskriver omfanget og sammensætningen af jordbrugserhvervet. I udpegningen er indgået oplysninger fra analysen om, hvor der er den største husdyrtæthed, planteavl med arealer med særlige afgrøder m.v. Udpegningen har desuden inddraget viden om beliggenheden af områder, hvor natur- og miljøbeskyttelseshensyn er fastlagt via anden lovgivning, eller områder hvor andre interesser vægter højt. Det er områder til fremtidig byudvikling, ferie- og fritidsformål, infrastrukturanlæg, beskyttet natur, fredskov og skovrejsning, råstofgravning, vådområder, lavbundsarealer m.v. Desuden er der arealer som har potentialer for udlægning til ny natur og til økologiske forbindelser.

Skovrejsningsområder og fredskovsarealer angiver interesseområder for skovbruget. Skovrejsningsområder kan dog samtidig være udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder. Når et område med denne overlappende "dobbeltudpegning" overgår til skovrejsning, vil det ved først kommende lejlighed rettes, så det ikke længere er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.

Der kan være gode landbrugsarealer, der ligger udenfor det udpegede særligt værdifulde landbrugsområde. I disse tilfælde vil området være omfattet af andre interesser, der gør at skovbrug eller landbrug i fremtiden kan være uforenelig med anvendelsen til landbrug, f.eks. ved at de er udpeget som potentiale for ny natur eller som økologisk forbindelse. Ved inddragelse af disse parametre i grundlaget for udpegningen udgør de særligt værdifulde landbrugsområder i Nyborg Kommune 16.530 ha. Dette betyder at 60% af kommunens areal er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Det skal dog i den forbindelse gøres klart, at der med kommuneplanen planlægges for en 12-årig periode, og der sker en revision hver 4. år, hvor større eller mindre justeringer kan finde sted. Udpegningen hverken kan eller skal tilsidesætte hensynet til natur- og miljøbeskyttelsen. Arealer er og kan fortsat blive omfattet af statslig miljøregulering, generel regulering og planlægning med henblik på at sikre klimatilpasning samt beskytte vandressourcer og omkringliggende natur, uanset om de er beliggende inden for de udpegede særligt værdifulde landbrugsområder.

Områder til placering af store husdyrbrug:

Udpegningen af områder til store husdyrbrug er et statsligt krav til kommuneplanen. Udpegningen har til formål dels at sikre udviklingsmulighederne for landbrugserhvervet, dels at varetage hensynet til naboer, landskab og natur i det åbne land.

Udpegningen af områder til store husdyrbrug skal være en del af en sammenhængende planlægning, der tydeliggør landbrugets udviklingsmuligheder og letter sagsbehandlingen i forbindelse med nye store husdyrbrug, fordi der med udpegningen allerede er taget stilling til flere relevante interesser.

I Nyborg Kommune er det åbne land præget af mange forskellige interesser, der ligger tæt på hinanden. Med et landskab, hvor 68 % af arealet anvendes til jordbrugsproduktion betragter kommunen sig selv som en landbrugskommune. Samtidig er befolkningstætheden høj, og der er aldrig langt til den nærmeste bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen med boliger og landbrug spredt i landskabet og hensynet til følsom natur betyder, at der ikke kan findes større sammenhængende områder i kommunen, der egner sig særligt godt til at rumme nye store husdyrbrug.

Forskellige typer af husdyrbrug påvirker omgivelserne forskelligt, f.eks. giver svinebrug typisk anledning til en større lugtpåvirkning end kvægbrug og minkfarme giver anledning til større ammoniakafgivelse end svinebrug. Der findes imidlertid forskellige teknologiske muligheder til reduktion af husdyrbrugenes påvirkning af omgivelserne. Kommunen kan derfor se muligheder for at store husdyrbrug kan indpasses i store dele af landbrugsområderne. Derfor er udpegningen af store husdyrbrug i Nyborg arealmæssigt sammenfaldende med de særlige værdifulde landbrugsområder, dog med undtagelse af områder med særlige landskabsinteresser. Denne udpegning peger samtidig også på områder, hvor man absolut ikke kan forestille sig at placere nye store husdyrbrug.

Det skal understreges, at udpegningen alene er en indikation af, hvor det giver bedst mening at undersøge muligheden for placering af nye store husdyrbrug. Der skal fortsat altid ske en konkret individuel sagsbehandling i henhold til husdyrgodkendelsesloven af hver enkelt ansøgning om etablering eller udvidelse af en husdyrproduktion, både indenfor eller udenfor de udpegede områder.

Kommuneplanens udpegning kan således ikke tilsidesætte den normale godkendelsesprocedure efter husdyrgodkendelsesloven.

Eksterne links

Jordbrugsanalyser