Nyborg og omverdenen

Nyborg Kommune er beliggende centralt i Danmark, i direkte kontakt med "det store H", der er den overordnede trafikkorridor, der forbinder det østlige og vestlige Danmark, og som åbner rige muligheder for en aktiv bosætnings- og erhvervsudvikling. Denne centrale beliggenhed ønsker Byrådet at udnytte optimalt i samarbejde med de øvrige kommuner i Byregion Fyn. De byregioner, som vi sammenligner os med - Hovedstadsområdet, Aarhusområdet og Aalborgområdet - vækster mere end Fyn. For at undgå at sakke bagud i den nationale bykonkurrence, har de ni fynske kommuner skærpet samarbejdet om at skabe vækst og udvikling i Byregion Fyn. Byregion Fyn udgøres af de fynske kommuner, bortset fra Middelfart, samt Langeland og Ærø Kommuner.

Strategi Fyn

Fyn samarbejder. Strategi Fyn er den fælles politiske udviklingsstrategi for de ni kommuner i Byregion Fyn - og en fælles overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner. Strategien lægger sporene for fremtidens samarbejde i den fynske byregion. Det er målet at give Fyn en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab.

Odense har et særligt ansvar som vækstmotor for hele Fyn. Købstæderne, de mindre byer, egne og øsamfund rummer potentialer, som den store by ikke har, ikke mindst i form at bosætningsmuligheder, turisme og det lokale erhvervsliv. Der er derfor enighed om, at man i de fynske kommuner sætter sine forskelligheder i spil til gavn for fællesskabet.

Strategien er bygget op om fire overordnede temaer for samarbejdet på Fyn: - Et overliggende, tværgående tema bl.a. om det politiske lederskab ("Fyns fremtid / "Fyn samarbejder"), - Planlægning for tilgængelighed ("Fyn på banen"), - Planlægning for erhvervsudvikling ("Fyn i vækst") og - Planlægning for bosætning ("Attraktive Fyn").

Strategi Fyn kan ses via link i linkboksen.

1. Fyn samarbejder:

Afsnittet er strategiens overligger. Fokus ligger på nødvendigheden af fynsk samarbejde og på styrken ved at agere som en samlet byregion med en fælles vision og fælles stemme.

2. Fyn på banen:

"Timemodellen" skal udnyttes som en afgørende forudsætning for, at den fynske byregion kan udvikle sig som en del af den østdanske storbyregion (hovedstadsområdet).

Omdrejningspunktet er en fælles fynsk infrastrukturplanlægning. Den formulerer rammerne for bedre tilgængelighed på Fyn og bringer Fyn inden for nærområdet af de store danske vækstcentre. Det skal ske med udgangspunkt i de fem store infrastrukturprojekter. (Timemodellen, Letbane, E20s udvidelse, parallel Lillebæltsforbindelse og digital tilgængelighed). Kommunerne i Byregion Fyn har i fællesskab udarbejdet “Fyn i bevægelse”, der er den fælles fynske infrastrukturstrategi. Strategien skal bidrage til en fokuseret indsats frem mod 2035 for at udvikle den fynske mobilitet og udbygge infrastrukturen på Fyn, så den hænger endnu bedre sammen. Infrastrukturplanen er nærmere beskrevet i et særligt opslag i kommuneplanen, der kan ses her.

Hele "Fyn i bevægelse - Infrastrukturplan 2017-35" kan ses via i linkboksen.

3. Fyn i vækst:

Her fokuseres på, hvordan Fyn kan knytte vidensinstitutioner, studerende, virksomheder og kommuner sammen i tættere samarbejder. Både for at skabe vækst i erhvervslivet, og for at øge bosætningen. Konkret skal unge under uddannelse i højere grad knyttes til jobmarkedet, gennem studiejobs.

Fyn skal udvikles som "laboratorium" for nye teknologier og løsninger baseret på Fyns styrkepositioner. Nye markeder og vækstområder skal i højere grad opdyrkes på basis af offentlige og private samarbejder.

4. Attraktive Fyn:

Omdrejningspunktet er at styrke den fynske byregions omdømme som det sted i Danmark, hvor man har de bedste muligheder for at kombinere karriere og fritid - et liv i flere hastigheder. Fyn er et velafgrænset geografisk område, hvor der åbnes mulighed for, at bosættere får en bred vifte af muligheder for at finde det område/bolig og den "livsform", der passer dem bedst. Der skal derfor arbejdes med beskrivelse af "byroller", så de mangfoldige muligheder for bosætning kan markedsføres samlet, jf. principperne i nedenstående illustration.

Der skal fokuseres på at styrke kendskabet til den fynske byregion gennem folk, der allerede har en tilknytning til regionen og især på at fastholde unge studerende efter endt uddannelse. Der fokuseres også på behovet for at investere i at udvikle byerne i sammenhæng. Det kan være gennem byfortætning, omdannelse af bymidter, understøtte kollektiv trafik, energirenoveringer, med videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Strategi Fyn peges på fælles fynske pejlemærker i et planlægningssamarbejde omkring erhvervsudvikling, tilgængelighed og bosætning. Planlægningssamarbejdet skal  understøtte en fynsk vækstdagsorden og skærpe den fynske profil i forhold til omverdenen.

De ni fynske kommuner bag den fælles planstrategi har sagt ja til et styrket fælles politisk lederskab og samarbejde på Fyn. Strategi Fyn indeholder de fælles politiske visioner, som er den fælles overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner. Der skal løbende prioriteres, hvilke andre konkrete plansamarbejder- og projekter, der med fordel kan sættes i gang. For at styrke det politiske lederskab er der i Odense Kommune etableret et fælles sekretariat, der skal sikre varetagelsen af de fælles fynske interesser. 

Som byregion står Fyn overfor en række strukturelle og planlægningsmæssige udfordringer. Udfordringer, der løftes bedre, stærkere og med større effekt og synlighed gennem et samarbejde mellem de fynske kommuner, fordi Fyn både funktionelt, geografisk og historisk udgør en naturlig enhed - en byregion.

Strategi Fyn anviser, hvordan et øget plansamarbejde på Fyn kan understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling - og dermed tiltrække og kvalificere arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer til Fyn.

Det politiske lederskab er en afgørende faktor for et succesfuldt samarbejde om at sikre udvikling på Fyn. Derfor lægges der op til en øget dialog, både på det politiske og det administrative niveau mellem de fynske kommuner. Strategi Fyn skal fungere som fælles udmelding af politiske visioner og strategier for udviklingen af Fyn. Strategien skal tegne en skarp profil af en stærk byregion, både indadtil på Fyn og i forhold til omverdenen. Samtidig skal den fungere som aftale om, hvilke områder / projekter, de fynske kommuner vil samarbejde om. 

Du kan få mere at vide om Byregion Fyn via links i linkboksen.

Grøn vision: FYN2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid

Nyborg Kommune samarbejder med alle kommunerne på Fyn om den grønne omstilling. Vi deltager i arbejdet med at realisere den grønne vision FYN2030, der sætter fælles mål for klima og ressourcer for hele Fyn og samler virksomheder, uddannelser og kommuner om et endnu grønnere Fyn gennem partnerskaber for handling.

Både virksomheder og kommuner på Fyn er allerede i gang med grønne initiativer, der bidrager til den grønne omstilling. Ambitionen er, at Fyn 2030 er med til at skabe samarbejde og synergier på tværs af Fyn, og under inddragelse af både borgere, virksomheder og uddannelser understøtter grønne initiativer inden for energi, grøn transport, ressource og affaldshåndtering og landbrug og arealanvendelse.

Visionen understøtter kommunernes egne politikker og handlingsplaner inden for de områder, hvor en fælles fynsk indsats skaber værdi. Den overordnede ambition i visionen er et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040. For at nå dertil er der følgende målsætninger:

  • 80% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990
  • 80% genanvendelse af plastikaffald i 2030
  • 70% genanvendelse af det øvrige husholdningsaffald i 2030

På Fyn er der desuden fokus på bæredygtig turisme og bæredygtigt indkøb som to tværgående indsatser. De fynske kommuner er gennem driften af skoler, institutioner, forsyninger og administration blandt de største indkøbere på Fyn. Det rummer muligheden for at fremme mere bæredygtige og klimavenlige produkter og services gennem krav i de offentlige udbud. Fynsk turisme er vores visitkort til omverdenen og vores mulighed for at sætte aftryk og synliggøre Fyn som et attraktivt sted at holde ferie, bo og drive virksomhed. Hertil kommer, at både erhvervs- og ferieturister i stigende grad efterspørger bæredygtige rammer for deres ophold.

Den grønne dagsorden har aldrig stået så stærkt i befolkningen som nu, og fynboerne skal være en aktiv del i den grønne omstilling. Det er nødvendigt at vi i fællesskab ændrer adfærd, og derfor er det vigtigt at inddrage borgerne og samarbejde om de gode løsninger. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid.

Du kan læse mere om, hvordan Nyborg Kommune arbejder med grøn omstilling i Politik for grøn omstilling (se boksen Eksterne links) og i opslaget Grøn omstilling i Nyborg Kommune i kommuneplanen.