Rammebestemmelser for Fri- og opholdsarealer

Eksisterende rekreative fri- og opholdsarealer i byer og landsbyer skal opretholdes i videst mulig udstrækning.

Nyborg Kommune skelner i kommuneplan 2021 således mellem fri- og opholdsarealer: 

  • Private opholdsarealer: eksempelvis egen have, egen altan og/eller egen terrasse.
  • Fælles opholdsarealer: eksempelvis gårdrum, fælles tagterrasse, grønne områder m.fl.
  • Fælles friarealer: Større sammenhængende arealer – eks. parker, naturområder og grønne/rekreative forbindelser.

Ved nye bebyggelser skal der udlægges fri- og opholdsarealer af en passende størrelse afhængigt af bebyggelsernes anvendelse, omfang, karakter og beliggenhed.

Ved ny bebyggelse der ligger op af arealer udpeget til økologiske forbindelser eller beskyttede naturtyper, skal der tilstræbes at fælles friarealer etableres i forbindelse hermed, og at disse udføres med et højt naturindhold.

Det skal tilstræbes, at alle boliger har et privat opholdsareal. 

I nye boligområder, hvor der kan opføres mere end 10 tæt-lave eller etageboliger eller mere end 20 åben-lave boliger skal der, udover private opholdsarealer, udlægges fælles opholdsarealer for bebyggelsen.

I nye boligområder, hvor der kan opføres mere end 50 boliger skal der ud over ovenstående opholdsarealer ligeledes bidrages til større sammenhængende natur- og parkområder i det pågældende bysamfund.

For fælles opholdsarealer gælder, at:

  • Arealerne skal etableres på terræn. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer placeres på et overdækket eller hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større altaner over 4,5 m2
  • Arealerne, som udgangspunkt, skal etableres som et samlet og regulært areal, der i form og beliggenhed vil kunne indgå som samlingspunkt for en bebyggelse.