Råstoffer

Råstoffer i Nyborg Kommune omfatter sand, grus og sten, der typisk anvendes til byggeri og anlæg. Regionerne er myndighed for udpegning af råstofindvindingsområder og for administration af råstofloven, herunder meddelelse af tilladelser til råstofgravning. Region Syddanmarks råstofplan viser, hvor der er udpeget råstofgraveområder og råstofgraveinteresseområder. Råstofplanen er senest revideret i 2020 og endelig vedtaget i juni 2021. Kommunen skal udpege områderne i kommuneplanen, så de kan inddrages i kommunens planlægning og lovadministration.

Region Syddanmark har i Råstofplan 2020 udlagt 251 hektar råstofgraveområde. 2 % af det samlede udlagte areal til råstofindvinding i Region Syddanmark forefindes i Nyborg og det vurderes at rumme 9 mio. m3 sand, sten og grus (4 % af den samlede udlagte forekomst af sand, sten og grus).

Indvinding af råstoffer kan give anledning til gener i forhold til trafik, miljø og natur i de områder, hvor der indvindes. Nyborg Kommune har derfor ønsker til, hvor og hvordan indvindingen sker, og hvad der skal ske med arealet, når indvindingen er ophørt.

Nyborg Kommunes ønsker generelt, at indvindingen af råstoffer sker:
• under hensyntagen til borgerne i de berørte områder
• under hensyntagen til trafiksikkerheden i de berørte områder
• uden at påvirke grundvandsinteresser
• uden at påvirke nærliggende følsomme naturområder
• ved at området efterbehandles til naturformål, rekreative formål eller ekstensiv landbrugsdrift og skovbrug ud fra en konkret afvejning i forhold til jordbrugsinteresserne

Generelle retningslinjer for ressourcebeskyttelse, indvindingstilladelse og efterbehandling er fastlagt i gældende Råstofplan for Region Syddanmark. Derudover har Nyborg Kommune fastlagt følgende konkrete retningslinjer:

  1. Der reserveres arealer til råstofgraveområder og til råstofinteresseområder som vist på nedenstående kort.
  2. Råstofgraveområder og råstofinteresseområder skal friholdes for aktiviteter, som midlertidigt eller varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding.
  3. Inden for indvindingsoplandene til vandværker i Svindinge graveområde kan der kun gives tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet, hvis vandindvindingsinteresserne ikke tilsidesættes.
  4. Inden for indvindingsoplandene til vandværker i Svindinge graveområde kan der kun gives tilladelse til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet, hvis indvindingen ikke giver anledning til en væsentlig negativ påvirkning af omkringliggende vandløb og søer. Af hensyn til naturinteresserne og risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til naturformål, rekreative formål eller ekstensiv landbrugsdrift og skovbrug ud fra en konkret afvejning i forhold til jordbrugsinteresserne.
  5. Udnyttelsen af graveområdet i Svindinge bør foregå fra øst mod vest, således at arealerne øst for Regissevej søges færdigudgravet før der påbegyndes indvinding mellem Regissevej og Svendborgvej.
Statisk kort

Råstofindvinding medfører store ændringer i landskab og natur og kan endvidere være en gene for naboer og påvirke grundvandet. Vi har imidlertid brug for sand og grus til boliger, veje og anlægsarbejder. Behovet for råstoffer kan mindskes ved genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Interesseområder og graveområder

Råstofinteresseområder er områder, hvor der er en vis sandsynlighed for at finde råstoffer, som det kan betale sig at udnytte. Af Råstofplan 2016 for Region Syddanmark fremgår, at der ikke må planlægges for arealanvendelse, der vil hindre råstofindvinding på kort eller lang sigt i interesse- eller graveområder. Region Syddanmark undersøger interesseområderne nærmere, hvorefter det afgøres om det senere skal udlægges til råstofgraveområde.

Råstofindvinding kan normalt kun finde sted inden for et udlagt graveområde. Graveområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, der kan forhindre en råstofindvinding. Normalt kan der ikke gives afslag til indvinding inden for et udlagt graveområde, men der stilles altid en lang række vilkår for indvinding og efterbehandling i en tilladelse. For at beskytte grundvand og drikkevandsindvinding er der ved gravning afstandskrav til vandforsyningsboringer. Uden for graveområder kan der kun undtagelsesvis gives råstoftilladelse. Det kan f.eks. være i forbindelse med kortvarig indvinding ved større vejprojekter.

Aktive grusgrave spredt ud over et råstofgraveområde kan genere mange naboer med støj, støv og tung trafik. Det er vigtigt, at færrest mulige naboer generes af råstofindvinding i en så kort årrække som muligt. Derfor skal udnyttelsen af Svindinge graveområdet søges afsluttet på arealerne øst for Regissevej, før der påbegyndes gravning på de udlagte gravearealer mellem Svendborgvej og Regissevej.

Råstofplan 2020

Region Syddanmark er ansvarlig myndighed for planlægning af råstofindvinding og har udarbejdet råstofplan 2020.

I råstofplanen er der udlagt områder til råstofgravning, samt interesseområder for indvinding af råstoffer. Planen indeholder desuden retningslinjer for råstofindvinding, efterbehandling af graveområder m.v.. Region Syddanmark har siden 2014 også været myndighed i forhold meddelelse af tilladelser til råstofindvinding, samt i forhold til tilsyn med indvindingen, efterbehandling m.v..

I råstofplanen er der i Nyborg Kommune udpeget et råstofgraveområde ved Svindinge, hvor der graves sand, grus og sten. I tilknytning til graveområdet ved Svindinge er der endvidere udpeget et råstofinteresseområde for sand, grus og sten.

Efterbehandling af graveområder

Inden for hele det udlagte graveområde ved Svindinge findes værdifulde, udpegede landskaber, som Nyborg Kommune finder, at der skal tages størst mulig hensyn til gennem vilkår i gravetilladelser, herunder i vilkår til efterbehandling.

Råstofgravning medfører markante ændringer i landskab og natur, men giver omvendt også mulighed for at skabe nye naturlokaliteter efter endt gravning. Nyborg Kommune har fokus på at styrke naturen i kommunen og ønsker derfor at fremme efterbehandling til nye naturområder. Efterbehandling til naturformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug vil endvidere bidrage til en bedre beskyttelse grundvandet, der er mere udsat for pesticider og andre forureninger, når eventuelle beskyttende lerlag er bortgravet.

Eksterne links

Råstofplan 2020