Tårup

Tårup ligger ca. 11 km syd for Nyborg, og har ca. 4 km til Storebælt og offentlig badestrand.

Tårup opleves som en hyggelig landsby med kirke og forsamlingshus. Forsamlingshuset er en fin repræsentant for Bedre Byggeskik-stilen.

Den gamle skole blev lukket i 1959, da der blev opført en ny centralskole ca. 1,5 km vest for byen. "4kløverskolen" er fælles for børnene i Frørup og Tårup. Der er cykelsti til skolen. Ved skolen er anlagt sportsplads og klubhus for Tårup Idrætsforening.

Der har siden 1960'erne været en mindre byudvikling på ca. 30 boliger i den nordlige del af landsbyen. De fremtidige boligområder, er i samråd med landsbyrådet, placeret i den nordlige del af Tårup ved Bækvej og endvidere syd for Hørageren mellem Bækvej og Tårup Byvej. 

Tårup har et relativt stabilt indbyggertal på ca. 280 indbyggere. Kommuneplanen fastholder mulighed for byvækst til boligformål i Tårup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingsplanlægning for Tårup

Tårup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Tårup ligger pt. i landzone. Der er udarbejdet en udviklingsplan for Tårup, der beskriver beboernes ønsker til forbedring og udvikling af landsbyen - se link i boksen Eksterne links. 

 

Tårup skal have gode udviklingsmuligheder. Det skal ske ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Byudviklingen ved Bækvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdierne, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Kulturarven i Tårup skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyernes potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Tårup skal overføres fra landzone til byzone.
  2. Fremtidige boligområder skal placeres ved Bækvej, som angivet på kortet.
  3. Byudvikling ved den nordlige del af Bækvej skal afsluttes med en beplantet og tydelig overgang mod det åbne land.
  4. Der kan placeres enkelte nye boliger som huludfyldning mod Brandgaden. Andre steder i Tårup gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
  5. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  6. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved forsamlingshus og kirke, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Der er særlig fokus på dette område i udviklingsplanen for Tårup. Mulighederne for en kvalitetsforbedring af bymiljøet ved den tidligere købmandsbutik skal også vurderes.
  7. Grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for boliger skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Statisk kort

Bymønster og fremtidige boligområder

Tårup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

På nuværende tidspunkt er der 2-3 byggegrunde i Tårup.
Kommuneplanen fastholder derudover to mindre områder udlagt til boligformål. Områder er ikke lokalplanlagte. Det drejer sig om et område ved Bækvej i den nordlige del af landsbyen, hvor der er mulighed for at lokalplanlægge for ca. 5 boliger, samt et område ved Bækvej/Hørageren, i den vestlige del af landsbyen, hvor der er en mulighed for at lokalplanlægge for ca. 8 boliger. Begge områder er privatejede.

Området ved Bækvej/Hørageren berøres delvist af kirkebeskyttelseslinjen. Byudviklingsområdet er medtaget i kommuneplanen, da det vil bidrage til at ”samle” byen og begrænse yderligere byspredning. I en efterfølgende detailplanlægning skal det sikres, at en kommende bebyggelse tilpasses kirken og udsynet til samme, samt bidrager til forskønnelse af området omkring kirken.

Begge boligudlæg er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Området ved Bækvej/Hørageren ligger i indvindingsopland og på grænsen til det grundvandsdannende opland til Tårup Vandværk. Området ved Bækvej (nord) ligger i indvindingsopland i nitratfølsomt indvindingsområde og indenfor 300 m zonen til den ene af vandværkets 2 boringer.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

I Tårup er der flere huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Tårup er det først og fremmest forsamlingshuset ved kirken som repræsenterer Bedre Byggeskik-stilen.

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktives lokalt, herunder Tårup. I arbejdet med kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bymiljøer

Området ved kirken og forsamlingshuset med det gamle egetræ bag forsamlingshuset er et bevaringsværdigt bymiljø, der bør bevares og forbedres.
Udviklingsplanen for Tårup forholder sig til disse bevaringsværdige elementer og kommer med bud på, hvordan disse kan styrkes og udvikles.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv. Det må ikke ske på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Enkelte steder, f.eks. ved den tidligere købmandsbutik, vil byrummet kunne kvalitetsforbedres med træer og huludfyldning, som er tilpasset det eksisterende landsbymiljø. Også ved Brandgaden er der mulighed for huludfyldning mod gaden.

Jordbrugsparceller

Lokalplanen ved Mosevej, der åbner mulighed for udstykning af jordbrugsparceller, blev vedtaget på et tidspunkt, da Tårup ikke havde status som byvækstby. Byrådet ønsker ikke at ændre på indholdet af en eksisterende lovlig lokalplan, selv om Tårup nu er opgraderet til byvækstby. Området ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Ny anvendelse af eksisterende bygninger

Tårup ligger pt. i landzone. I mange tilfælde er det muligt, at tage egnede overflødiggjorte bygninger i landzone i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, én bolig, lager- og kontorformål, samt forenings- og fritidsformål.

I stedet for at opføre ny bebyggelse i landsbyerne er det hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende bygningsværdier. På den måde kan man sikre , at bygningerne ikke forfalder, og at landsbyens eksisterende kulturmiljø understøttes.

Udviklingsplan

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Tårup, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen - se link i boksen Eksterne links. 

Udviklingsplanen skal indgå som en del af grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyen.

Generelt skal udviklingsplanerne sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan og  medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer

Eksterne links: 

Udviklingsplan for Tårup