Frørup

Frørup ligger ved den oprindelige landevej mellem Nyborg og Svendborg, - ca. 10 km syd for Nyborg. Nærmeste større by er Ørbæk, der ligger 4 km væk.

Frørup opleves som en hyggelig landsby med snoede gadeforløb og overvejende ældre ejendomme, der er koncentreret omkring kirke og præstegård. Den østlige og nordlige del af byen består af udbyggede parcelhusområder. Den gamle skole blev lukket i 1959, da der blev opført en ny centralskole (4kløverskolen) ca. 1,5 km øst for byen. 4kløverskolen er fælles for børnene i Frørup og Tårup. I forbindelse med skolen blev der opført lærerboliger og anlagt sportsplads og senere etableret et klubhus for Tårup Idrætsforening.

Boligbyggeriet i Frørup har de seneste år været koncentreret ved Bjergbakken. Det fremtidige boligbyggeri placeres mod nord i forlængelse af Bjergbakken ved Højbovej. Enkelte steder, fx ved Toftvej, vil der være mulighed for at lave en mindre udstykning med friarealer.

Der er i samarbejde med lokalbefolkningen udarbejdet en lokalplan for Frørup, der afløser de eksisterende lokalplaner for landsbyen. Lokalplanen fastlægger tidssvarende bestemmelser for udviklingen af Frørup, herunder bestemmelser for bygningernes ydre fremtræden.

Frørup har et relativt stabilt indbyggertal på ca. 450 indbyggere. Landsbyen rummer de væsentligste offentlige og private funktioner: skole, forsamlingshus, kirke, andelskasse. Kommuneplanen fastholder mulighed for byvækst til boligformål i Frørup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udviklingsplanlægning for Frørup

Frørup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplanen opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling. Frørup ligger i byzone. Der er udarbejdet en udviklingsplan for Frørup, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen - se link i boksen Eksterne links. 

 

Frørup skal have gode udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.

Byudviklingen ved Højbovej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdierne, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

Kulturarven i Frørup skal kortlægges med henblik på at styrke landsbyernes potentiale for bosætning, turisme, kultur og/eller lokalt erhverv.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

  1. Fremtidige boligområder skal placeres nord for Frørup ved Højbovej som vist på kortet.
  2. Byudvikling ved Højbovej skal afsluttes med en beplantet og tydelig overgang mod det åbne land.
  3. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  4. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved mindesten og kirke, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. 
  5. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger, som huldudfyldninger på særlige vilkår.
  6. Lokale erhverv kan placeres ved Lundevænget som angivet på kortet.
  7. Der kan ikke planlægges for nye jordbrugsparceller i Frørup ud over de allerede planlagte ved 4Kløverskolen.
  8. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Statisk kort

Bymønster og fremtidige boligområder

Frørup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Tårup, Svindinge, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af en del offentlige- og private servicefaciliteter.

De nye boligområder udlægges ved Højbovej, i forlængelse af det sidst udstykkede område ved Bjergbakken med en rummelighed på 15 boliger i planperioden. Herudover kan der på det fritlagte areal mellem Toftvej og Nytoften opføres en mindre bebyggelse.

De udlagte arealer ligger i nitratfølsomt indvindingsområde i indvindingsoplandet og i grundvandsdannende opland til Frørup Vandværk og i område med særlige drikkevandsinteresser. Arealet ved Nytoften ligger desuden indenfor 300 m zone og tæt ved boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til den ene af vandværkets 2 boringer.

Kulturarv og bevaringsværdige bygninger

I Frørup er der mange huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie.

I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 272 er der i området omkring kirken og Frørup Byvej registreret bevaringsværdig bebyggelse.

Nyborg Kommune er sammen med Østfyns Museer påbegyndt en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne. Planen skal være med til at skabe overblik og viden om den fysiske kulturarv, så kulturarvsfortællingerne i landsbyer og landdistrikter kan aktives lokalt, herunder Frørup. I arbejdet med kulturarvsmasterplanen vil der ligeledes blive sat fokus på de bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige bymiljøer

Det centrale område med kirke og mindesten i Frørup er med til at give landsbyen karakter. Området savner dog rumlig og arkitektonisk form samt plantning af træer, der vil kunne medvirke til at kvalitetsforbedre Frørup Byvej.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. 

Fremtidige erhvervsområder

For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet, ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Frørup. Der er udlagt et mindre erhvervsareal ved Lundevænget, hvor der i forvejen er erhvervsvirksomheder. Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser i indvindingsoplandet til Frørup Vandværk.

Udviklingsplan

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Frørup, der beskriver beboernes ønsker til forbedringer og udvikling af landsbyen (se link i boksen Eksterne links). 

Udviklingsplanen kræver ikke nye udlæg eller ændring af bestående udlæg i Kommuneplanen. 

Generelt skal udviklingsplanerne sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan og medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og at stagnation og forfald undgås.

Eksterne links: 

Udviklingsplan for Frørup