Oversvømmelse, erosion og klimatilpasning

Nyborg Kommune har fokus på klimatilpasning på flere fronter, og med Politik for grøn omstilling har Nyborg byråd sat en ambitiøs grøn dagsorden for kommunen. Det indebærer også, at kommunen gennem planlægningen skal sikres til fremtidige oversvømmelseshændelser.

Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet og erhvervsområdet. I det åbne land skal der sikres sammenhængende grønne forløb, som kan være til glæde for dyr, planter og mennesker. Klimatilpasning kan være med til at understøtte udviklingen af Nyborg Kommune og bringe vand og natur tættere på borgerne, der hvor de færdes og lever deres liv.

Klimaændringerne skal håndteres, så værdierne i Nyborg Kommune beskyttes. Dette skal ske på en måde, der forbedrer kvaliteten af de rekreative områder både i de eksisterende byer og i de nye boligområder. I løsningerne for klimatilpasning skal der lægges vægt på rekreativ og praktisk udnyttelse af overfladevandet, så der skabes flere grønne områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevandet.

Klimatilpasning handler om at tilpasse byer og landskab, så klimaændringerne som f.eks. mere nedbør og højere havvandsstand kan håndteres uden væsentlige skader for samfundet.

Vand skal ses som en ressource, der kan anvendes positivt og skabe forbedringer for mennesker og miljø.

Klimatilpasningen skal fremme blå og grønne områder, der også kan fungere som rekreative områder.

Klimatilpasning er et fælles ansvar, hvor kommune, forsyning, beredskab, virksomheder, borgere og grundejere alle er vigtige aktører, og derfor arbejder sammen om klimatilpasning.

Nyborg kommune vil arbejde for at forebygge oversvømmelser af vigtige serviceinstitutioner, vigtige infrastrukturanlæg og fredede bygninger i samarbejde med de relevante parter.

Generelle retningslinjer:

 1. Klimatilpasningen skal give merværdi ved at der indtænkes flere formål. Derfor skal klimatilpasningen tænkes bredt ind i udviklingen af kommunen, så der opnås synergi med den øvrige planlægning.
 2. Klimatilpasningen skal fremmes med flere grønne og blå områder, færre befæstede arealer og en velovervejet håndtering af overfladevandet.
 3. Klimatilpasningen skal så vidt muligt fremme rekreative og æstetiske værdier i forbindelse med indretning af grønne områder og byrum.
 4. I forbindelse med lokalplaner og større projekter skal der så vidt muligt indtænkes lokal afledning af regnvand (LAR).
 5. Klimatilpasning skal fremmes og indtænkes i planløsninger på alle niveauer, f.eks. ved indretning af offentlige friarealer, aktivitetspladser, anlæg af stier, orientering og udformning af bebyggelse, energibesparende foranstaltninger, handicapvenlige løsninger, reduktion af støj mv.
 6. Ved klimatilpasningsprojekter skal integration af klimatilpasning for tilstødende arealer overvejes.
 7. I planlægningen af nye områder skal regnvandet i skybrudssituationer så vidt muligt ledes hen, hvor det gør mindst skade vurderet ud fra en afvejning af risiko og omkostninger.
 8. Grønne friarealer og vådområder kan udpeges som oversvømmelsesområder ved ekstrem regn.

Retningslinjer for udpegede områder, jf. kortmodulet:

 1. Der skal tages højde for den viden der ligger i oversvømmelseskortlægningen, jf. kortet. Klimatilpasning skal indarbejdes i ny planlægning og ved etablering og omdannelse af bebyggelse og byområder.
 2. Områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, jf. kortet, kan ikke planlægges til ny bebyggelse, byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. medmindre området gennem afværgeforanstaltninger kan sikres mod oversvømmelse eller erosion. Sådanne afværgeforanstaltninger skal, via en lokalplan, fastsættes som betingelse for ibrugtagningen af det, som skal sikres mod oversvømmelse eller erosion.
 3. Der skal tænkes i alternative løsninger for håndtering af vand, som samtidigt kan skabe merværdi. Regnvand kan ifm. skybrud hensigtsmæssigt planlægges afledt til grønne arealer eller vandområder.
 4. Hvis der udarbejdes tiltag til klimatilpasning af den eksisterende by og sikring af eksisterende bygningsmæssige værdier i oversvømmelsestruede områder, skal dette ske i æstetisk og visuel sammenhæng med den øvrige bys bebyggelse.

Skybrud

 1. Byudviklingen skal ske under hensyn til risikoen for oversvømmelse og følsom anvendelse skal etableres og placeres så risikoen for skader minimeres.
 2. I områder der er kortlagt som oversvømmelsestruede, jf. kortmodulet, skal nyt byggeri udformes så både området og naboområder ikke påvirkes negativt ved en fremtidig 100 års skybrudshændelse.
 3. Ved fortætning i by- og boligområder, skal der etableres foranstaltninger der sikrer at den nuværende og fremtidige risiko for oversvømmelser ikke forværres. Foranstaltninger, som ikke er helhedsorienterede, må ikke være til hindring for at der, på et senere tidspunkt, kan etableres eller udbygges helhedsorienterede sikringer.
 4. Klimatilpasningsprojekter skal så vidt muligt understøtte andre formål, f.eks. trafiksikkerhed, rekreative formål, sundhed og trivsel mm.

Stormflod

 1. I områder hvor der er risiko for oversvømmelse fra havvand, skal nyt byggeri udformes således at det ikke påvirkes negativt ved en oversvømmelse på op til 2,5 m, jf. kortmodulet.
 2. Konkrete afværgeforanstaltninger mod oversvømmelser fra stigende havvandstand og stormflod, skal tage hensyn til den visuelle påvirkning af kysten.
 3. Afværgeforanstaltninger skal så vidt muligt udføres som en sammenhængene sikring langs kysten hvor der løbende sikres på de mest udsatte strækninger.

Vandløb

 1. Udvikling nær vandløb skal tage højde for den øgede sandsynlighed for oversvømmelser ved ekstrem afstrømning.
 2. I områder hvor der er risiko for oversvømmelse fra vandløb, jf. kortmodulet, skal nyt byggeri udformes således, at det ikke påvirkes negativt ved en oversvømmelses svarende til en 100-årshændelse fremskrevet til år 2115.

Erosion

 1. Afværgeforanstaltninger ift. erosion skal indarbejdes i ny planlægning og ved etablering og omdannelse af bebyggelse og byområder ved kysten i områder, hvor der er risiko for erosion, jf. kortet herunder.
 2. Til vurdering af projekter til erosionsbeskyttelse vil kommunen lægge vægt på anbefalingerne i kommunens kyststrategi, se linkboksen.

Kortet stammer fra Kystdirektoratets kystatlas, 2021.

Statisk kort

Klimaet ændrer sig, vejret bliver varmere, havet stiger og skybrud hænder oftere og oftere. Det ændrede vejr giver særligt udfordringer med oversvømmelser forårsaget af kraftig regn, truslen fra havet ved stormflod og stigende grundvandsstand.

Nyborg kommune arbejder for at beskytte og udvikle grønne områder, kysten og byen ansvarligt og med fokus på klimatilpasning.

De øgede regnmængder kan medføre oversvømmelser af veje, boliger og kældre, samt infrastruktur som tunneller og jernbaner.

Havet stiger og vil stige yderligere de kommende mange år. Det betyder at de gener og oversvømmelser som i dag kan ske meget sjældent, i fremtiden vil kunne ske ofte, med få års mellemrum.

Nyborg Kommune arbejder med en bred vifte af initiativer til at tilpasse kommunen til fremtidens klima. Sikring af kommunens byer og lokalsamfund til fremtidige oversvømmelseshændelser er en central del af dette arbejde. Kommuneplanens tema om oversvømmelse, erosion og klimatilpasning er med til at understøtte Politik for grøn omstillings mål om, at sikre kortlægning og formidling af havstigninger og stormflodshændelser og styrke fokus på lokal afledning af regnvand (LAR) i både eksisterende og nye boligområder.

Nyborg: Risikoområde for oversvømmelse

Risikoområde Nyborg blev udpeget i 2018 af Kystdirektoratet som et område med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse fra hav. På den baggrund skal Nyborg kommune udarbejde en 1. generations risikostyringsplan, som efterfølgende skal revurderes og om nødvendigt ajourføres hvert sjette år. Risikostyringsplanen skal tage højde for hvordan man kan reducere de negative konsekvenser ved oversvømmelse før, under og efter en oversvømmelse forekommer. Dette skal gøres gennem alle aspekter af risikostyring, med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse (sikring) og beredskab.

Nyborg Kommune har i begyndelsen af 2021 sendt et forslag til en risikostyringsplan i offentlig høring. Når risikostyringsplanen er vedtaget vil planen blive indarbejdet i kommuneplanen gennem et tematillæg.

Planlægning for oversvømmelse og erosion

De udførte kortlægninger af oversvømmelsesrisikoen i Nyborg Kommune skal bidrage til at sikre, at den eventuelle risiko for oversvømmelse og erosion, bliver implementeret og håndteret i planlægningen. Udfordringerne omkring klimaforandringer og den øgede risiko for oversvømmelse og erosion skal både håndteres internt i Nyborg Kommune, men bør gå hånd i hånd med planlægningen af tiltag med f.eks. nabokommuner, hvor der enten er sammenhæng med kyststrækningen (Kerteminde Kommune i nord og Svendborg Kommune i syd) eller kommuner både opstrøms og nedstrøms vandløbssystemerne (Faaborg-Midtfyn Kommune)

Skybrud

Klimatilpasning ift. skybrud sker ud fra en oplandsbaseret tilgang hvor der søges de optimale løsninger under hensyn til omkostninger og gevinster ift. reducerede skader.

Retningslinjekortet over oversvømmelser for skybrud er baseret på en kortlægning af en fremtidig 100 års hændelse som den forventes om 100 år i år 2115 (inkl. klimatillæg). Kortet viser områder over 50 m² hvor der kan stå mere end 10 cm vand ifm. skybrud. Ved udarbejdelse af kortet er der taget hensyn til afløbssystemets nuværende funktion.

Udfordringen omkring skybrud er meget ensartet i kommunen, når der ses på de kraftige hændelser. Områder både i det åbne land og i byområder, som er beliggende i lavninger i terrænet, vil være udfordret ved kraftige hændelser som overstiger kloakkens kapacitet eller jordens nedsivningsevne. Udfordringerne er primært lokale og det vurderes ikke, at der er større sammenhængende byområder, som i sin helhed, er i risiko for oversvømmelse ved skybrud. Skybrudskortlægningen skal desuden anvendes fremadrettet og sikre, at fremtidig planlægning, tager højde for den konkrete udfordring, også i de i dag ubebyggede områder.

Øget regnvandsafstrømning fra vej og befæstede arealer skal reguleres gennem udpegning af skybrudsveje, således at veje og viadukter kan virke som forsinkelsesbassin for regnvand, til vandet atter kan ledes sikkert væk via kloakken.

For Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), herunder oplande til drikkevandsindvinding, skal det sikres, at etablering af nedsivningsløsninger for regnvand sker uden risiko for forurening af grundvandet.

Stormflod

Det langsigtede generelle mål for Nyborg Kommune er at kysten løbende er sikret til en stormflod svarende til en kraftig stormflodshændelse svarende til kote 2,5 m DVR90, dvs. en ekstremhændelse i 2115 (inkl. klimatillæg).

Der er flere lavt beliggende bebyggede områder langs Nyborg Kommunes kystlinje – og de største sammenhængende områder, der er udsat ift. stormflod er (fra nord mod syd):

 • Drejet (Nordenhuse)
 • Nyborg By
 • Tårup Strand
 • Åhuse

Den fremtidige trussel er stor for Nyborg Kommune primært pga. truslen i Nyborg by og der skal arbejdes på at finde sammenhængende helhedsløsninger, der sikrer de store værdier vi har. Den stigende stormflodstrussel imødekommes ved en løbende sikring af de lavest liggende kystområder, hvor vandet kan brede sig ind over land.

Ved planlægning af ny bebyggelse, byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. og ifm. omfattende ændringer af eksisterende bebyggelser skal disse udføres således at risikoen ikke øges. Kommunen kan sætte krav til laveste sikringskote afhængig af bygningernes forventede levetid og den forventede vandstandsstigning.

Som lovgivningen er i dag, er det den enkelte grundejer der skal beskytte sig selv mod stormflod. Kommunen kan igangsætte foranstaltninger der sikrer flere og udgiften skal så fordeles blandt dem, der får gavn af sikringen. Flere grundejere, kan sammen anmode om, at arbejdet med helhedsløsninger til kystbeskyttelse fremmes.

Vandløb

Målet for Nyborg kommune er at den langsigtede planlægning tager højde for truslen fra oversvømmelse ved ekstrem vandføring i vandløbene svarende til en 100 års hændelse i 2115 (inkl. klimatillæg).

Langt størstedelen af de kortlagte områder med risiko for oversvømmelse i relation til ekstrem vandføring i vandløbene er landbrugsjord i det åbne land. Dog er der lokaliteter langs vandløbene med eksisterende bebyggelser, som vil være udfordret ved en kraftig afstrømningshændelse. De mest sammenhængende områder med bebyggelser er:

 • Vindinge
 • Åhuse

Erosion

Kysten i Nyborg Kommune er udsat for en lille til moderat risiko for erosion over de næste 100 år. Målet er at der arbejdes mod helhedsløsninger for de områder, som måtte være påvirket uden af skabe uhensigtsmæssige ændringer af de eksisterende forhold for resten af kysten. Ved udvikling og afværgetiltag langs kysten vil Nyborg Kommune lægge vægt på anbefalingerne i kyststrategien, se linkboksen.

Kystdirektoratet har i høringsperioden for Kommuneplan 2021 anbefalet, at der foretages en nærmere udpegning af, hvor store landarealer, der berøres af erosion over tid, fx i 2050.

Nyborg Kommune vurderer ikke, at der med det nuværende vidensniveau kan laves en nærmere udpegning af områder i risiko for erosion frem mod fx 2050. Nyborg Kommune vil i planperioden løbende vurdere, hvorvidt udpegningen kan konkretiseres.

Grundvand

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et tilstrækkeligt grundlag til at opstille retningslinjer for planlægning inden for områder med risiko for oversvømmelse fra stigende grundvand. Når dette grundlag er tilvejebragt vil Nyborg Kommune indarbejde retningslinjer herfor i kommuneplanen gennem et tematillæg.

Klimatilpasningsplan for Nyborg Kommune

Planlægningen for oversvømmelsestruede områder i Nyborg Kommune har hidtil været baseret på Klimatilpasningsplan 2015.I klimatilpasningsplanen er der udpeget geografiske områder, hvor en screening viser, at der er behov for klimatilpasning.

Der er i planen udpeget 11 fokusområder. Fokusområderne er ikke præcist afgrænset, men skal alene vise, hvor der er fokus på klimatilpasningen. Med den opdaterede og mere præcise kortlægning, der er indarbejdet i Kommuneplan 2021 udgår fokusområderne og den såkaldte kystplanlægningslinje som værktøj i den fysiske planlægning.

Klimatilpasningsplanen indeholder dog fortsat nyttig og relevant viden om oversvømmelsestruede områder i kommunen, der kan indgå i grundlaget for planlægningen i udpegede områder efter den nye kortlægning.

Du kan se Klimatilpasningsplanen ved at klikke på linket i linkboksen.

Virkemidler

Klimatilpasning går på tværs af grænser, og usikkerheden på klimaforandringerne betyder, at det er nødvendigt at tænk i robuste og fleksible løsninger, der også kan bringe nye værdier til Nyborg. I klimatilpasningsplanen er der beskrevet eksempler på virkemidler, der kan anvendes.

For at kunne løse udfordringen og udnytte de nye muligheder, er det nødvendigt at tænke tværgående og helhedsorienteret i planlægningen.

Klimatilpasningsplanen skal spille sammen med andre planer, der både tilvejebringes af andre myndigheder og udarbejdes af Nyborg Kommune. Det drejer sig om de overordnede vandplaner og naturplaner, der indeholder rammer og bindinger, som klimatilpasningsplanen skal udarbejdes indenfor og overholde. Endvidere er der kommunens sektorplaner og beredskabsplanen, som kan være vigtige virkemidler til at realisere klimatilpasningsplanen og håndtere situationen, hvis der kommer oversvømmelser.

Følgende planer kan bl.a. indgå i klimatilpasningen af Nyborg Kommune: - Vandplaner og naturplaner, - Kommuneplan, - Lokalplaner, - Spildevandsplan, - Beredskabsplan.