Samlet udviklingsplan for Ullerslev

Der er igangsat en ny udviklingsplan for Ullerslev i samarbejde med Udvikling Ullerslev, som skal være med til at skærpe retningen for byen. Udviklingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med borgerne, og planen skal være med til at sætte rammen for udviklingen af Ullerslev de kommende år.

Ullerslev skal fortsat være et velfungerende lokalcenter med den nødvendige offentlige og private service og fungere som bindeled mellem Nyborg, landsbyerne og landdistriktet.

Ullerslev skal være et godt og trygt sted at bo, hvor der tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet tæt på natur og rekreative områder.

Ullerslev skal kunne tilbyde velbeliggende og velplanlagte erhvervsarealer med god trafikal tilgængelighed og uden miljømæssige gener for tilgrænsende områder.

Byudviklingen i Ullerslev skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner randzonen omkring byen. Den grønne struktur skal være det styrende element i detailplanlægningen, og grundvandsbeskyttelsen skal prioriteres højt.

 1. Ullerslev skal markedsføres som en attraktiv bosætningsby med god beliggenhed, varierede boligtyper og bynære friarealer af høj kvalitet.
 2. Der skal sættes fokus på arkitektur og byrumskvaliteter, herunder arbejdes for, at det eksisterende centerområde gives et kvalitativt og byplanmæssigt løft på baggrund af en samlet plan.
 3. Den eksisterende detailhandel skal sikres gode forudsætninger for at trives, og der skal sikres tilstrækkelige velbeliggende erhvervsarealer.
 4. Byudviklingen skal gennemføres med helhedsorienteret planlægning, hvor der lægges vægt på natur og miljø, bæredygtighed, klimatilpasning, tilgængelighed og kvalitet.
 5. Byudviklingen i Ullerslev skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den samlede udviklingsplan og under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening.
 6. I forbindelse med byudvikling mod det åbne land og mod grønne arealer skal der stilles krav til den landskabelige bearbejdning af byområdet i form af beplantninger, arronderinger samt grønne rekreative bufferzoner.
 7. Byudvidelse skal ske med boligbebyggelse på arealerne på begge sider af Kertemindevej, hvor der i det samlede areal er rummelighed til omtrent 300 boliger.
 8. Erhverv henvises til de 4 udlagte erhvervsområder, der samlet set har en rummelighed på ca. 34 ha. Den største restrummelighed findes i udpegningen umiddelbart syd for Nyborgvej.
 9. Området langs hovedlandevejen øst for Kertemindevej fastlægges til blandet bolig- og erhvervsområde svarende til den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv i større landsbyer.
 10. Der skal der sikres et sammenhængende stisystem, der binder den eksisterende by sammen med de bynære rekreative områder og med mulighed for forbindelse til Nyborg.
 11. Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med planlægning for boliger og erhverv skal ske i overensstemmelse med statens bekendtgørelse og vejledning for planlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkers indvindingsoplande (se afsnittet om rammebestemmelser for grundvand). Tilladelse til byggeri og godkendelse af virksomhed skal gives på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.
Statisk kort

Størstedelen af Ullerslev er beliggende mellem landevejen og jernbanen. Byen er oprindeligt udviklet sammen med jernbanen omkring Svendborgvej og omkring kirken ved landevejen. Stationen er nedlagt, og jernbanen udgør i dag en markant barriere, der forhindrer byudvikling i denne retning. Byen er præget af mange grønne arealer med Bondemosen som det centrale offentlige friareal. Bondemosen udgør et vigtigt biologisk interesseområde som spredningskorridor for flora og fauna samt et unikt bynært rekreativt område med store kvaliteter for byliv og bosætning. Den grønne struktur fortsætter nord for landevejen og frem til Flødstrup Sø.

Centerområde og offentlige funktioner er beliggende centralt i byen.

Et stort parcelhusområde er opstået omkring Bondemosen. I de seneste år har byudviklingen i Ullerslev været koncentreret omkring Kirsebærhaven og Kirkebakken, der nu er næsten fuldt udbygget. Det fremtidige boligbyggeri skal ske mod nord på begge sider af Kertemindevej - begyndende med området øst for Kertemindevej, som er lokalplanlagt i 2021. Området ligger i indvindingsoplandet til Flødstrup og Ullerslev By's Vandværk og den sydlige del desuden i område med særlige drikkevandsinteresser. Byudvikling skal derfor ske i overensstemmelse med statens retningslinier herfor, ligesom tilladelse til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Erhvervsudviklingen i Ullerslev har været beskeden, og der er fortsat rummelighed i det eksisterende erhvervsområde syd for Nyborgvej med god trafikal tilgængelighed. Arealet har en samlet rummelighed på ca. 10 ha, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i planperioden. Byudvikling skal foretages i overensstemmelse med statens retningslinier for byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser, ligesom tilladelse til byggeri vil blive givet på vilkår, der sikrer grundvandsbeskyttelsen. Ikke alle typer af erhvervsvirksomheder kan tillades inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande uanset de krav, der kan stilles til virksomheden for beskyttelse af grundvandet.

Det eksisterende butikscenter har gennem flere år kæmpet med tomme lokaler, men centerområdet har stadig væsentlig betydning for byen med 2 dagligvarebutikker, et mindre antal servicevirksomheder og daginstitution. Hvis Ullerslev skal hæve sin attraktionsværdi som bosætningsby, vil der være behov for nogle byplanmæssige forbedringer i området ved bycenteret, hvilket bør ske efter en samlet udviklingsplan for området.