Rammebestemmelser for Kvalitet i Nybyggeri

Generelt gælder for nyt byggeri i Nyborg kommune at:

  • Livet mellem husene skal understøttes ved at fokusere på gode overgange mellem offentlige og private områder. Kantzoner mellem det offentlige byrum og bebyggelsers mere private opholdszoner kan f.eks. fremme en tryg oplevelse af bymiljøet.
  • Indretning af nye boligområder skal sigte mod høj kvalitet. Kvalitet kan skabes ved bl.a. at fokusere på menneskelig skala, kvalitet i materialer og hensigtsmæssig indretning af boliger og opholdsarealer med hensyn til dagslys og sollys, udsyn og indblik, vind og mikroklima, støj, brugbare fri- og opholdsarealer, mm.

Bestemmelser ved huludfyldning i eksisterende by

  • Ved huludfyldning og mindre projekter i eksisterende by skal den ny bebyggelse tage afsæt i det omkringliggende bymiljø ift. materialevalg, udformning, placering og orientering.
  • Vær en god nabo: Udviklingsområder skal planlægges ud fra den kendetegnende skala i det pågældende byområde.

Bestemmelser ved nye byområder og større byomdannelser

  • Ved nye byområder og større byomdannelser skal der ved planlægningen enten tages afsæt i kendetegn fra omkringliggende byområder eller skal en samlet ny karakter for det nye område, f.eks. gennem fælles materialevalg og/eller udformning.
  • Vær en god nabo: Udviklingsområder skal planlægges ud fra den kendetegnende skala i det pågældende byområde.
  • Giv mulighed for en blanding af boligtyper så området kan blive for både unge og ældre.
  • Nedbring skalaen i større bebyggelser ved at opdele bygningens volumen i mindre enheder eller ved at variere facadens design.

Bestemmelser særligt for landsbyer og bevaringsværdier bymiljøer

  • Ny bebyggelse i landsbyer og bevaringsværdige bymiljøer skal tilpasses den eksisterende, stedlige byggetradition med hensyn til skala, arkitektur og placering. Nyborg kommune vil understøtte dette gennem planlægningen ved at beskrive den arkitektoniske arv i området.
  • Detaljer som gesimser, tagudformning, vinduesstørrelser o.l. på omkringliggende bebyggelser søges så vidt muligt gengivet i nyt byggeri. Såfremt der ligger anden bebyggelse på grunden eller har ligget en bebyggelse tidligere bør der genanvendes bygningsdetaljer herfra.