Landskaber

De landskabelige værdier har stor betydning for kommunens kvalitet som bosted og feriemål. Samtidig er der et stort pres på landskabet fra udvikling i form af byggeri, større vejanlæg, telemaster, store landbrugsbyggerier, vindmøller m.v. Kommuneplanen opstiller mål og retningslinjer for benyttelsen og beskyttelsen af landskaberne i kommunen.

Landskabsværdierne skal fortsat beskyttes. Landskabets tilstand skal styrkes og forbedres, hvor der er behov for det, og offentlighedens adgang til de landskabelige oplevelsesmuligheder skal sikres og forbedres.

Der skal udarbejdes en landskabsplan for hele Nyborg Kommune.

  1. I de særlige landskabelige beskyttelsesområder kan der kun etableres bebyggelse eller andre anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun hvis beskyttelsesinteressen ikke tilsidesættes.
  2. De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg, med mindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses tilfredsstillende. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til bebyggelse, herunder tekniske anlæg, kan kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes.
  3. I det åbne land i øvrigt kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, hvis det sikres at landskabsinteresserne ikke tilsidesættes i væsentligt omfang.

Retningslinjer for landskabet i kystnærhedszonen samt i de særlige geologiske interesseområder fremgår af opslagene om Kystnærhedszonen og Geologi.

Statisk kort

Retningslinjer og redegørelse er udarbejdet på baggrund af Fyns Amts kortlægning i forbindelse med Regionplan 2005.

Baggrunden for udpegning af de landskabelige beskyttelsesområder er, at det uforstyrrede landskab er under pres. Det kan f.eks. være fra byudvikling, ferie-fritidsanlæg, større vejanlæg, råstofindvinding og større landbrugsbyggeri. Landskaber, der fremstår som uforstyrrede, rummer en væsentlig værdi i sig selv, og mulighederne for at opleve disse landskaber er blevet mindre. Udpegningen og retningslinjerne skal medvirke til at sikre, at det åbne land fortsat rummer karakteristiske og oplevelsesrige landskaber, som blandt andet kan udnyttes aktivt til at tiltrække nye bosættere og turister til kommunen.

I Nyborg kommune har istiden efterladt mange smukke og oplevelsesrige landskaber. Det kan være i form af dalstrøg med vandløb, og det kan være flotte åbne udsigter. Landskabet får ofte sin værdi gennem et samspil mellem de æstetiske forhold, naturen, kulturhistorien og geologien i landskabet.

De særlige landskabelige beskyttelsesområder

De særlige landskabelige beskyttelsesområder er de områder, der rummer de største landskabelige beskyttelsesinteresser. De omfatter karakteristiske landskaber , der rummer særlige udsigtsforhold og særlige landskabsformer og/eller særlige landskabselementer. Det er typisk områder, som har særlig geologisk interesse, og som indeholder markante natur- og kulturelementer. Disse områder er særligt sårbare overfor byudvikling, større tekniske anlæg, herunder vindmøller, master m.v., bebyggelse, infrastrukturanlæg, råstofindvinding og tilplantning.

I Nyborg Kommune er de særlige landskabelige beskyttelsesområder udpeget omkring herregårdene Holckenhavn, Glorup, Rygård, Ravnholt, Juelsberg og Lykkesholm. Landskabet omkring disse herregårde udgør typiske uforstyrrede herregårdslandskaber der er karakteriseret ved at være domineret af store åbne markflader uden bebyggelse. Sammen med deres landskabelige beliggenhed byder de på rige muligheder for f.eks. visuelle oplevelser. Området omkring Lykkesholm er også udpeget på baggrund af beliggenheden i et karakteristisk tunneldallandskab. Andre udpegede områder er tunneldalen mellem Æble og Sulkendrup, der er en del af Ørbæk Tunneldal, samt tunneldalen ved Herbæk syd for Ørbæk Lunde og Holckenhavn Fjord. Området omkring Stevnshøj ved Kogsbølle, der bl.a. indeholder kommunens højeste punkt er ligeledes udpeget som særligt landskabeligt beskyttelsesområde, da det byder på en helt unik udsigt over Nyborg og det omliggende landskab.

De større sammenhængende landskabsområder

De større sammenhængende landskabsområder omfatter noget større områder med betydelige landskabelige værdier, herunder også de mest velbevarede hovedgårdslandskaber. De er sårbare overfor etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg og bør derfor friholdes for sådanne anlæg, med mindre hensynet til bevaring af landskabsværdierne kan løses på tilfredsstillende vis. Disse landskabsområder kan også være sårbare overfor byudvikling, men dette skal vurderes nøjere i de konkrete tilfælde ved de enkelte byer i bymønstret.

De større sammenhængende landskabsområder i Nyborg kommune er koncentreret omkring de større åsystemer: Ørbæk Tunneldalsystem, Kongshøj Å Tunneldalsystem og Vindinge Å.

Tunneldalssystemerne består af et forgrenet system af tunneldale, med skiftevis markante og mindre markante dyrkede dalsider og smalle dalbunde. Dalsiderne, der overvejende er opdyrkede, danner de overordnede landskabsrum, der igen underopdeles i mindre lukkede landskabsrum af krat, småbevoksninger og skovområder. Vandmøller med tilhørende mølledamme ligger jævnt fordelt langs åløbet i den snævre tunneldal. Benyttelsen af vandløbet har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden inden udskiftningen, dvs. en tidsdybde på over 200 år.

Kulturhistorisk afspejles relationen mellem naturgrundlaget og landbrugsproduktionen. Tunneldalssystemet byder mange steder på gode visuelle oplevelsesmuligheder ved op- og nedkørsel af tunneldalene.

Landskabet omkring Vindinge Å er karakteriseret ved at indeholde mange lavbundsarealer, mange ekstensivt dyrkede landbrugsflader og relativt få mindre gård- og husmandsbebyggelser. Den ekstensive landbrugsdrift og bebyggelsesmønsteret afspejler områdets kulturhistoriske oprindelse samt relationen til naturgrundlaget.

Det åbne land i øvrigt

Det åbne land i øvrigt er de landskabsområder, der ligger uden for de særlige landskabelige beskyttelsesområder og de større sammenhængende landskabsområder. Det skal fremhæves, at der også er landskabsinteresser og -værdier knyttet til disse områder. For disse områder er det især væsentligt, at sikre at planlægningen for byudvikling, skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager rimelige hensyn til landskabets karakter og bæreevne.

Landskabsplan

Det er et mål, at der skal der sættes fokus på landskabet. Der skal derfor, på baggrund af en landskabsanalyse foretaget efter landskabskaraktermetoden, udarbejdes en samlet landskabsplan for hele kommunen. Landskabsanalysen opdeler kommunens areal i en række landskabsområder. De enkelte landskabsområder vurderes i forhold til landskabskarakterens styrke, tilstand, sårbarhed og visuelle oplevelsesmuligheder. Ud fra denne vurdering fastlægges i hvilken kategori det enkelte landskabsområde skal indplaceres. De indplaceres i følgende kategorier:

  • Områder, der skal beskyttes og bevares.
  • Områder, der skal vedligeholdes og styrkes.
  • Områder, der kan ændres eller nyskabes.

For hver beskyttelseskategori vil der blive udarbejdet retningslinjer, der skal sikre hensynet til landskabsinteressen.