Ferie og Fritid - Sammenhængende turistpolitiske overvejelser

​​

Ferie og fritid i kommuneplanen omfatter aktiviteter og anlæg, som især retter sig imod turister, gæster fra ind- og udland og borgernes fritid. Kommuneplanen udstikker de overordnede rammer for udviklingen de kommende 12 år med fokus på den fysiske planlægning.

Oplevelsesøkonomien og turismen forventes fremover at få stor betydning for jobskabelsen i kommunen i takt med at traditionelle arbejdspladser indenfor industri og landbrug reduceres.

Nyborg by er kommunens kulturcentrum, der bl.a. rummer Nyborg Slot, som er et særligt stykke dansk kultur med en helt unik historie. Byrådet betragter Nyborg Slot som det kulturelle fyrtårn for turisterhvervet. Historien om Nyborg som middelalderhovedstad og Nyborg Slot som Kongeborg genskabes i de kommende år gennem massive investeringer i det unikke kulturarvsområde omkring slottet og Torvet.

Nyborg er kendt som et centralt beliggende hotel- og konferencested i stærk udvikling, hvilket ønskes styrket.

Nyborg har en attraktiv kystlinje med gode strande og fiskevande, der strækker sig fra Kongshøj i syd til Risinge i nord.

De velbevarede og hyggelige landsbyer, slotte og herregårde, kirker og de mange oldtidsminder er ligeledes med til at skabe de rigtige rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen.

Nyborg Kommune skal markedsføres som en attraktiv destination for turister og erhvervsturister med udgangspunkt i de tre kernefortællinger, hvor Nyborg – Danmarks mødested er den primære og Mød Hinanden og Mød Historien er de sekundære.

Nyborg Slot skal profileres som et kulturelt fyrtårn, og udviklingen af kulturarvsprojektet "Nyborg - Danmark Riges Hjerte" og ”Slotsprojektet - ombygning af Nyborg Slot har højeste prioritet.

Kommunens hoteller og konferencesteder har gjort Nyborg kendt som en af landets bedste og mest velbeliggende konferencebyer. Dette skal styrkes og videreudvikles.

Sammen med foreningslivet og kommunens øvrige aktører på kultur- og turistområdet vil Nyborg Kommune satse på oplevelsesøkonomi. Kommunen ønsker at sætte fokus på outdoorturisme, skov, strand, velvære, motion, viden samt udbud og udvikling af kvalitetsfødevarer,

Der skal udvikles særlige turist- og oplevelsestilbud i forbindelse med outdoorturismen og øget tilgængelighed i Nyborgs natur og langs Nyborgs kyst, gennem blandt andet tværkommunale projekter med Destination Fyn. Der skal bakkes op om slotskoncerter, Nyborg Voldspil og lignende events og aktiviteter.

Der skal fokuseres på udnyttelsen af kyststrækningen for at øge tilgængeligheden til aktiviteter, og Outdoorturisme herunder cykelturisme, vandreturisme, kystturisme, lystfisketurisme etc. skal udvikles.

Udvikling af autentiske lokale bookbare oplevelsesprodukter i ​overensstemmelse med intentionerne om ”det gode liv” og ”leg&læring” til turister skal udvikles og understøttes.

Initiativer for turisme skal udvikles og understøttes, så det samlede udbud øges, og livet i landområderne styrkes.

Frem for at planlægge for etablering af nye anlæg, skal de eksisterende ferie- og fritidsanlæg have mulighed for at udvide og kvalitetsforbedre, under hensyn til miljø- og naturmæssige interesser.

Turistsæsonen skal forlænges, uden at højsæsonen påvirkes, så der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg, og således at behov for arealudlæg til nye anlæg begrænses.

Turismen i Nyborg Kommune er særligt knyttet til kystområderne, Nyborg by og de store natur-, landskabs- og kulturværdier, der kendetegner kommunen. Disse aktiver vil også fremover være de bærende elementer i turismeudviklingen.

Nyborg Kommune har allerede en stor del af de oplevelsestilbud, som fremtidens turister og borgere vil efterspørge. Byrådet ønsker, at der fortsat er fokus på at kvalitetsforbedre de eksisterende tilbud og anlæg, herunder at give mulighed for mindre nyanlæg og rimelige udvidelsesmuligheder for de eksisterende overnatningserhverv. Samtidig skal der arbejdes for at forlænge  turistsæsonen, dog ikke på bekostning af højsæsonen.

Befolkningens øgede fritid medfører behov for flere friluftsaktiviteter. Et aktivt friluftsliv er med til at fremme sundhed og livskvalitet. Byrådet lægger derfor vægt på, at flere bliver fysisk aktive. Dette mål søges bl.a. opfyldt gennem en forbedring af adgangen  til naturområderne og kysten, dels ved at sikre plads til udbygning af den infrastruktur, der hører friluftslivet til (fx rekreative cykel-, vandre- og ridestier).

Overnatningsmuligheder generelt

Det et vigtigt for service- og turisterhvervene, at turister, konferencedeltagere og erhvervsturister vælger at blive i området i flere dage. I kommunen skal der derfor kunne tilbydes en bred vifte af forskellige overnatningsmuligheder, som fx hoteller, vandrerhjem, campingpladser, sommerhuse og overnatning i form af ”Bed & Breakfast”.

For at sikre dette skal eksisterende aktivitetsanlæg udvikles og kvalitetsforbedres, og nye overnatningstilbud og turistinitiativer støttes. Kun herved kan turismen i kommunen udvikles og vokse, også udenfor den traditionelle sæson.

Placering af overnatningsmuligheder og aktivitetsanlæg skal helst ligge i umiddelbar nærhed af hinanden for at give synergieffekt. Det er derfor vigtigt for turismeudviklingen at  placeringen af nye anlæg sker i nærheden af de eksisterende overnatningsmuligheder. For at styrke kvaliteten af det samlede turist- og fritidstilbud er det ligeledes vigtigt, at der gives mulighed for at campingpladserne og sommerhusområderne kan kvalitetsforbedres, i overensstemmelse mednatur og miljø og den kystnære beliggenhed.

Statslige interesser i kystzonen

Udvidelse og etablering af nye anlæg i kystzonen kan, i henhold til de nationale interesser, kun  ske, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær placering. Det er kommunens ønske at campingpladserne ved Kongshøj og Tårup også skal have mulighed for at tilpasse sig fremtidens krav for arealudlæg til en campingplads. De arealer der udlægges i kystzonen skal udlægges gennem en planlægning, hvor der tages hensyn til landskabs- og naturhensyn.

Kapaciteten i de eksisterende hoteller, sommerhusområder, campingpladser og lystbådehavne skal udnyttes bedst muligt, før der udlægges nye områder. Dette skal ske gennem sæsonforlængelse, eksempelvis ved udbygning af sommerhusområderne med fællesfaciliteter, opstilling af flere hytter på campingpladserne, og forbedring af lystbådehavnenes servicefaciliteter.

Evt. behov for etablering af nye overnatningstilbud, som fx kroer, pensionater og vandrerhjem, skal ske i tilknytning til eksisterende bysamfund med dagligvareservice, for at understøtte disse byers service og beskytte de åbne landskaber. For at nødvendig bebyggelse ikke skal blive for dominerende i forhold til omgivelserne, skal omfang og placering tilpasses byernes størrelse.

Nye overnatnings- og turistaktiviteter i tilknytning til de mindre landsbyer, vil medvirke til at fastholde service og liv i disse lokalsamfund, til glæde for lokalbefolkningen, beskæftigelsen og bosætningen i landområdet, og i overensstemmelse med kommuneplanens bymønster og decentrale udviklingsstrategi.

Placering af fremtidige helt nye anlæg, end de i kommuneplanen udlagte, skal ske udenfor de særlige natur-, landskabs-, råstof- og jordbrugsområder samt udenfor kystnærhedszonen.

Sommerhuse

Byrådet er enig i det landspolitiske mål om, at de eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Dette skal ske både for at tilgodese befolkningens behov for rekreation på velbeliggende steder ud til hav og strand, og for fortsat at have et kvalitetsprodukt at udleje til de turister, der foretrækker at bo i sommerhus.

Der er flere steder behov for at forbedre sommerhusområderne i  Nyborg Kommune, blandt andet med fællesfaciliteter,  grønne områder, og forbedrede stiforbindelser, så offentligheden får bedre adgang til kysten. Forbedringerne skal ske i harmoni med de omgivende bebyggelser og landskabet, så områdernes præg af naturområder styrkes.

Byrådet ønsker at fastholde området ved Slude Strand, som i et landsplandirektiv fra 2005 er udlagt til sommerhusområde med 3,8 ha, og med mulighed for opførelse af 27 nye sommerhuse.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen af området, sikres en bedre infrastruktur og offentlige grønne fællesområder af høj kvalitet for hele sommerhusområdet ved Slude Strand. En væsentlig del af arealet er omfattet af strandbeskyttelse og skal friholdes for bebyggelse, og udlægges som fælles friareal, med offentlig adgang. Arealet vil således være med til at forbedre leve- og spredningsvilkår for sjældne paddearter i området, samtidig med at offentligheden sikres bedre adgang til friarealer, da det eksisterende sommerhusområde ikke er sikret dette.

I forbindelse med lokalplanlægningen, skal det endvidere sikres at området disponeres således, at ny sommerhusbebyggelse ikke kan ses fra kysten. Kommunen har udarbejdet visualiseringer fra kysten, der viser at området ikke kan ses med en lav sommerhusbebyggelse.

Området skal anlægs- og beplantningsmæssig indpasses i miljøet, således at den kommende bebyggelse afsluttes landskabsmæssig med grønne kiler og biologiske spredningskorridorer mod det åbne land.

Området ved Slude Strand er det eneste område, der er udlagt til sommerhusformål i kommuneplanen, og som ikke er lokalplanlagt. Området vil være et led i kommunens turiststrategi for at skabe en sammenhængende vægtning mellem overnatningstilbud og ferie- og fritidsmuligheder langs Storebælt, som bidrag til at skabe arbejdspladser i kommunen. En samlet turistmæssig synergieffekt der har til formål at sikre arbejdspladser i lokalområdet.

Campingpladser

Byrådet ønsker at tilgodese mulighederne for, at de eksisterende campingpladser kan udvikle sig. Der er derfor udlagt udvidelsesarealer for campingpladserne ved Tårup Strand. Udvidelsen er vigtig for driften af campingpladserne i området, og vil understøtte  den samlede udvikling af turismen langs  Storebælt.

En del af udvidelsesarealet for campingpladsen ved Tårup Strand er omfattet af Natura 2000 område. Arealet vil indgå som en del af campingpladsen, men skal henlægge som naturområde for fremme af sjældne paddearter (f.eks. klokkefrøer).

Natura 2000-området er medtaget i kommuneplanens rammer, for at skabe sammenhæng med den eksisterende lokalplanlagte campingplads, og for ved frilægning for landbrugsmæssig dyrkning, at henligge som naturområde, med gode betingelser for sjældne paddearter og som biologisk spredningskorridor.

Kommuneplanens udlæg af arealer til udvidelse af campingpladser vil ikke forringe oplevelsen af kystlandskabet, da udvidelsesarealerne ligger bag eksisterende campingpladser i forhold til kysten, og ikke visuelt ses fra kysten.