1.B.20 - Nyborg, Blegdamsgade, Slotsgade og Kgs.Bastionsvej

1.B.20

10651203

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Blegdamsgade, Slotsgade og Kgs.Bastionsvej

 • Plannummer

  1.B.20

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Ingen yderligere bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bykerne. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod samt fra vandløb ved ekstrem afstrømning. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget