1.B.24 - Nyborg, Havnegadekvarteret, DSB arealerne

1.B.24

10651207

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Havnegadekvarteret, DSB arealerne

 • Plannummer

  1.B.24

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3.5

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan minimum bygges i 2½ etager

 • Særlige bestemmelser

  Der kan i området opføres et etageareal på max 11.000 m2. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget