1.B.25 - Nyborg, Havnegadekvarteret

1.B.25

10651208

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Havnegadekvarteret

 • Plannummer

  1.B.25

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Særlige bestemmelser

  Området er en del af den bevaringsværdige bykerne. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget