1.B.50 - Nyborg, nyt boligområde ved Lindenborgvej

1.B.50

10651239

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, nyt boligområde ved Lindenborgvej

 • Plannummer

  1.B.50

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligbebyggelse i form af åben-lav og tæt-lav.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten fastlægges til 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. Bebyggelsen skal så vidt muligt integreres i landskabet.

 • Opholdsarealer

  Arealer der er omfattet af åbeskyttelseslinjen fra Ladegårdsåen må ikke bebygges, men må anvendes som fælles friarealer og dele af private haver med beplantning, der er forenelig med naturbeskyttelseslovens beskyttelse af arealet.

 • Miljø

  Området er omfattet af store drikkevandsinteresser. Grundvandshensyn skal indarbejdes i detailplanlægningen, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor. Der skal sikres en forsvarlig håndtering af overfladevand, herunder sikring til fremtidige skybrudshændelser.

 • Trafik

  Der skal sikres stiadgang til eksisterende sti syd for området.

 • Særlige bestemmelser

  Der må ikke udstykkes grunde til åben-lav boliger på under 700 m2 og grunde til tæt-lav boliger på under 250 m2. Der må ikke udstykkes grunde til åben-lav boliger på over 1000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget