1.BL.6 - Nyborg, Fiskerbyen etape I og II

1.BL.6

10651246

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Fiskerbyen etape I og II

 • Plannummer

  1.BL.6

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter i stueetagerne

 • Bebyggelsens omfang

  Området har en samlet rummelighed på h.h.v.3.100 og 3.500 m2 etageareal i Fiskeribyen nord og syd. Bygningshøjder er fastlagt i lokalplanerne mellem 2 og 2½ etager. Den resterende del af området har/tildeles en rummelighed på maks. 750 m2 etageareal.

 • Opholdsarealer

  Promenader skal være offentligt tilgængelige, og der skal være fri passage.

 • Miljø

  Fiskerihaven og dens aktiviteter skal accepteres.

 • Særlige bestemmelser

  Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse skal ske med hensyntagen til den bevaringsværdige bygning ”Fiskernes hus”. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Erhvervsområde, Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget