1.C.3 - Nyborg, bykernen - Kvickly, Netto m.m.

1.C.3

10651255

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, bykernen - Kvickly, Netto m.m.

 • Plannummer

  1.C.3

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  14

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidte, samt boliger.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke etableres mere end 39.900 m2 detailhandel inden for centerområderne i Nyborgs bymidte, hvilket omfatter rammeområderne 1.C.2, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7 og 1.C.8. De maksimale butikstørrelser er for dagligvarebutikker 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 2.000 m2. Nybyggeri inden for fortidsmindelinjen skal tilpasses beskyttelsesinteresserne knyttet til fortidsmindet.

 • Trafik

  Stier skal opretholdes som egentlig trafiksti/rekreativ sti.

 • Særlige bestemmelser

  Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget