1.C.7 - Nyborg, Enghavevej

1.C.7

10651259

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Enghavevej

 • Plannummer

  1.C.7

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  11400 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter samt etagerboliger. Alle stueetager fastlægges til butikker.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke etableres mere end 39.900 m2 detailhandel inden for centerområderne i Nyborgs bymidte, hvilket omfatter rammeområderne 1.C.2, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7 og 1.C.8. Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Der kan maksimalt etableres 11.400 etagemeter inden for området.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med udvikling af området skal der inddrages relevante hensyn fra Nyborgs strategiske udviklingsplan – en samlet by, herunder fokus på forandring af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade som beskrevet nærmere under afsnittet Samlet udviklingsplan for Nyborg. Langs Enghavevej skal der sikres en grøn kile, der forbinder byparken ved Yderpier med området foran Nyborg station. Kilen skal samtidig fungerer som sigtelinje til Nyborg Fjord. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod samt fra vandløb ved ekstrem afstrømning. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget