1.C.8 - Nyborg, Svanedammen

1.C.8

10651260

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Svanedammen

 • Plannummer

  1.C.8

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  11500 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  18

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter, samt boliger. Stueetager kan fastlægges til butikker.

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til boligformål. Herudover kan der indrettes detailhandel i stueetager, mens øvre etager kan anvendes til offentlig og privat service, liberale- og administrative erhverv. Dog kan der ikke etableres erhverv i etager over boliger. Anvendelse til detailhandel kan kun ske i overensstemmelse med en taktvis udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan ikke etableres mere end 39.900 m2 detailhandel inden for centerområderne i Nyborgs bymidte, hvilket omfatter rammeområderne 1.C.2, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7 og 1.C.8.  Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max. 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max. 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Der kan i området opføres et etageareal på max 11.500 m2.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal udbygges efter en samlet plan der angiver de bebyggelsesmæssige principper for en urban bebyggelse og infrastruktur der styrker sammenhængen til den historiske bykerne. I forbindelse med udvikling af området skal der inddrages relevante hensyn fra Nyborgs strategiske udviklingsplan – en samlet by, herunder fokus på forandring af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade som beskrevet nærmere under afsnittet Samlet udviklingsplan for Nyborg. Det betyder blandt andet, at ny bebyggelse skal placeres med facader, der henvender sig mod Storebæltsvej af hensyn til at afgrænse og aktivere gaden. Skalaen i større bebyggelser skal nedbringes ved at opdele bygningens volumen i mindre enheder eller ved at variere facadens design. Derudover skal kantzonerne langs vejen begrønnes og om muligt aktiveres sideløbende med, at de tidligere erhvervs- og industrigrunde udvikles. Kantzonerne kan variere i bredde, dog minimum 5 meter brede. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst