1.C.9 - Nyborg, Østerdam

1.C.9

10651261

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Østerdam

 • Plannummer

  1.C.9

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etabeleres ialt max. 2.700 m2 detailhandels bruttoetageareal, heraf max. 2.000 m2 til dagligvarebutik.

 • Områdets anvendelse

  Der kan etableres et samlet bruttobutiksareal på 2.700 m2 i området. Den enkelte butik må ikke overstige 2.000 m2 bruttobutiksareal.

 • Særlige bestemmelser

  Ud over én dagligvarebutik, benzin-/servicestation med tilhørende butikssalg kan etableres større salgs- og servicevirksomheder. I forbindelse med udvikling af området skal der inddrages relevante hensyn fra Nyborgs strategiske udviklingsplan – en samlet by, herunder fokus på forandring af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade som beskrevet nærmere under afsnittet Samlet udviklingsplan for Nyborg. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Butikker til lokalområdets forsyning

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget