1.E.18 - Nyborg, Erhvervsområde

1.E.18

10651268

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Erhvervsområde

 • Plannummer

  1.E.18

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  5000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Max. miljøklasse

  4

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes oplevelsescenter, kontorerhverv, destilleri med tilknyttet produktion, lager, café, salg og tilhørende faciliteter.

 • Bebyggelsens omfang

  Max 2 etager i 11 meters højde. Max. etageareal 5000 m2.

 • Opholdsarealer

  Opholdsarealer skal disponeres som en samlet helhed i relation til anvendelsen og i forhold til rammeområde 1.R.26.

 • Særlige bestemmelser

  Langs Holmens Boulevard skal der friholdes en grøn kile, der forbinder byparken ved Yderpier med området foran Nyborg station. Kilen skal samtidig fungerer som sigtelinje til Nyborg Fjord. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Publikumsorienterede serviceerhverv, Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget