1.O.37 - Nyborg, sundhedshus ved Storebæltsvej

1.O.37

10651297

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, sundhedshus ved Storebæltsvej

 • Plannummer

  1.O.37

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  6000 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  18

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Der kan indrettes sundhedshus, med offentlige og private udbyder, samt rehabiliteringscenter

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max 6000 m2 i min. 2 etager ud mod Storebæltsvej og max. 3 etager. Der kan punktvis etableres 5 etager, såfremt det ikke skygger væsentligt for omkringliggende bebyggelse.

 • Opholdsarealer

  Opholdsarealer skal disponeres som en samlet helhed i relation til anvendelsen.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med udvikling af området skal der inddrages relevante hensyn fra Nyborgs strategiske udviklingsplan – en samlet by, herunder fokus på forandring af Storebæltsvej fra indfaldsvej til bygade som beskrevet nærmere under afsnittet Samlet udviklingsplan for Nyborg. Det betyder blandt andet, at ny bebyggelse skal placeres med facader, der henvender sig mod Storebæltsvej af hensyn til at afgrænse og aktivere gaden. Skalaen i større bebyggelser skal desuden nedbringes ved at opdele bygningens volumen i mindre enheder eller ved at variere facadens design. Derudover skal kantzonerne langs vejen begrønnes og om muligt aktiveres sideløbende med, at de tidligere erhvervs- og industrigrunde udvikles. Langs Holmens Boulevard skal der friholdes en grøn kile, der forbinder byparken ved Yderpier med området foran Nyborg station. Kilen skal samtidig fungere som sigtelinje til Nyborg Fjord. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst