1.R.19 - Nyborg, Lystbådehavnen

1.R.19

10651308

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Lystbådehavnen

 • Plannummer

  1.R.19

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området skal anvendes til maritime aktiviteter så som klubhuse, servicebygninger og sejlerbutikker

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal have maritimt udtryk. På særligt byggefelt ved sejlklubben kan opføres i 8,5 m højde.

 • Opholdsarealer

  Området skal omkranses af markante beplantningsbælter både af hensyn til naboers indblik og områdets funktion som rekreativt anlæg.

 • Trafik

  Eksisterende stiforbindelser i området skal opretholdes og forbindes med kommunens sammenhængende rekreative stisystem.

 • Særlige bestemmelser

  Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget