1.R.4 - Nyborg, Chr.lundsskoven m.fl.

1.R.4

10651317

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Chr.lundsskoven m.fl.

 • Plannummer

  1.R.4

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Restaurationsvirksomhed med få overnatningsmuligheder kan opretholdes.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og rekreative udnyttelse. Bygningerne skal tilpasses området ved materiale- og farvevalg, evt. træskure med græstag.

 • Trafik

  Områdets stinet skal vedligeholdes og afmærkes som motions, vandre og eller ridestier.

 • Særlige bestemmelser

  Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Publikumsorienterede serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget