1.T.2 - Nyborg, motorvej

1.T.2

10651328

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, motorvej

 • Plannummer

  1.T.2

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Motorvejsanlæg

 • Opholdsarealer

  De tidligere opmarcharealer på Knudshoved er omfattet af Knudshovedfredningen.

 • Særlige bestemmelser

  Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Vejanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget