1.T.6 - Nyborg, parkering ved Holmens boulevard

1.T.6

10651332

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, parkering ved Holmens boulevard

 • Plannummer

  1.T.6

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Der må ikke udstykkes nye ejendomme inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området udlægges til parkeringsplads og grønt område.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området forbliver i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Den nordlige del af området skal friholdes for parkering udlægges til grønt areal. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Parkeringsanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget