3.BL.2 - Ørbæk, Hovedgaden syd

3.BL.2

10651421

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Hovedgaden syd

 • Plannummer

  3.BL.2

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen hertil.

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. Ved områdefornyelse skal lokalplanlægning ske for hele området under et. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet fra vandløb ved ekstrem afstrømning. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved ekstrem afstrømning evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget