2.R.6 - Ullerslev, kolonihaver ved Kaliffenlund

2.R.6

10651405

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ullerslev, kolonihaver ved Kaliffenlund

 • Plannummer

  2.R.6

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes til kolonihaver.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen på hvert havelod må ikke overskride 15% af havens areal, og højst udgøre være 50 m². Bygningshøjden må ikke overstige 4 m.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området forbliver i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet fra vandløb ved ekstrem afstrømning. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved ekstrem afstrømning evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Koloni- og nyttehaver

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget