8.BL.1 - Vindinge-Rosilde landsby

8.BL.1

10651506

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Vindinge-Rosilde landsby

 • Plannummer

  8.BL.1

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav (bebyggelsesprocent 30) og tæt-lav boliger (bebyggelsesprocent 40) og erhverv, der naturligt finder plads i landsbyen. Nedlagte landbrugsbygninger må omdannes til boliger eller andre erhverv, så som Bed & Breakfast og liberalt erhverv m.m.

 • Områdets anvendelse

  Det særlige landsbymiljø skal opretholdes, udvikles og styrkes omkring evt. forsamlingshuse, beplantning, gadekær, bystævner, stiforbindelser, stendiger og stensætninger m.v.

 • Bebyggelsens omfang

  Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelige forbedringer i landsbyens overgang til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Trafik

  Områdets stiforbindelser skal opretholdes.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udarbejdes en samlet Udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Vindinge/Rosilde. Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod samt fra vandløb ved ekstrem afstrømning. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

 • Specifik anvendelse

  Publikumsorienterede serviceerhverv, Kontor- og serviceerhverv, Erhvervsområde, Landsbyområde, Tæt-lav boligbebyggelse, Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget