Høring

Kommuneplan 2021 er nu endeligt vedtaget.

På byrådsmødet den 27. april 2021 godkendte Byrådet forslag til Kommuneplan 2021 til høring. Planforslaget har undertitlen Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund. Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år.

Du kan se en opsummering af ændringerne ift. gældende planlægning på denne side.

Forslag til Kommuneplan 2021 var i høring fra 5. maj til 2. juli 2021. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 20 høringssvar, heraf 8 fra borgere, 1 fra en større virksomhed, 3 fra foreninger og organisationer og 8 fra andre myndigheder.

Høringsvarerne berører flere forskellige emner, herunder spørgsmål til konkrete forhold, forslag til alternative formuleringer, kritik og velvilje, samt enkelte krav om præciseringer af indhold.

Du kan se alle de indkomne bemærkninger via linket nedenfor. Du kan også se en opsummering af de indkomne bemærkninger (hvidbog) og Nyborg Kommune bemærkninger til høringssvarenes indhold.

-Høringssvar

-Partshøringsmateriale

-Indsigelse fra Bolig- og Planstyrelsen

-Hvidbog

-Høringsnotat

Kommuneplan 2021 blev endeligt vedtaget af Byrådet 14. december 2021 og offentlig bekendtgjort 26. januar 2022.

Borgermøder

I selve høringsperioden har der været afholdt tre offentlige temamøder om planforslaget. På hvert møde blev der fokuseret på udvalgte temaer i planlægningen: Landskaber og grønne områder, erhvervsudvikling og udvikling af byer og lokalsamfund. Møderne blev afholdt som virtuelle borgermøder.

Hvad gælder for min ejendom?

Du kan se, hvad planen beskriver for din ejendom via fanen ”Hvad gælder for mig”. Bemærk dog, at planens indhold ikke har nogen direkte retsvirkning for dig som ejer, dvs. eksisterende lovlige forhold påvirkes ikke.

Kommuneplanen kan få indflydelse på kommunens behandling af ansøgninger efter f.eks. plan-, natur-, miljø-, bygge-, vej-, og husdyrbruglovgivningen samt hvis der skal laves en ny lokalplan for dit område.

Du kan læse mere om kommuneplanens retsvirkninger her.

Miljø- og bæredygtighedsvurdering

Forslag til Kommuneplan 2021 er omfattet af krav om miljøvurdering, jævnfør miljøvurderingsloven, hvorfor der skal udarbejdes en miljørapport, der blandt andet skal beskrive de sandsynlige miljøpåvirkninger af planforslaget. De konkrete, forventede sandsynlige miljøpåvirkninger er beskrevet i en miljørapport.

Du kan læse mere om miljøvurderingen og finde selve miljørapporten via denne side.

Nyborg Kommune har endvidere udarbejdet en vurdering af planens påvirkninger på opfyldelsen af delmål for udvalgte af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Det skal her understreges, at vurderingen tager udgangspunkt i, at ændringerne i planforslaget føres ud i livet i et vist omfang. Da kommuneplanen ikke i sig medfører konkrete, fysiske ændringer vil indvirkningen på arbejdet med en bæredygtig udvikling i høj grad afhænge af, hvorvidt lodsejere f.eks. vælger at arbejde med skovrejsnings- eller vådområdeprojekter, nye solcelleanlæg osv.

Vurderingen er præsenteret i et notat, der kan tilgås via boksen Eksterne links.

Eksterne links

Bæredygtighedsvurdering